REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU CHAT2EXPERT

 1. Informacje ogólne
  1. Portal CHAT2EXPERT oferuje e-usługę CHAT2EXPERT skierowaną do ogółu odbiorców. CHAT2EXPERT to platforma do prowadzenia i zarządzania spotkaniami on-line podczas której gość zwany Expertem odpowiada na pytania zadane za pośrednictwem moderowanego chatu.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal udostępnionego publicznie pod adresem https://chat2expert.com.
  3. Właścicielem i administratorem portalu CHAT2EXPERT jest spółka 2BITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293324 zwana dalej 2BITS lub Administratorem.
  4. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
  5. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  6. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
   1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
   3. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 2. Definicje:

  Administrator - 2BITS świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Portal CHAT2EXPERT.

  Awatar - obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego.

  Chat - usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi – prowadzenia i zarządzania spotkaniami on-line podczas, której użytkownik zwany Expertem odpowiada na pytania zadane za pośrednictwem moderowanego przez niego chatu.

  Expert - Użytkownik, który utworzył Chat lub, który został wskazany jako Expert przez innego Użytkownika, który utworzył Chat. Expertem może być jedynie Użytkownik zarejestrowany na Portalu.

  Hasło - ciąg znaków znany wyłącznie użytkownikowi serwisu, wymagany w procesie uwierzytelnienia.

  Pytanie - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika nie będącego Expertem (w ramach danego Chatu) w Portalu w ramach Chatu.

  Odpowiedź - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika nie będącego Expertem (w ramach danego Chatu) w Portalu w ramach Chatu.

  Moderacja - upublicznienie Pytania przez Experta.

  Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

  Login - nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta.

  Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

  Portal (zwany również Serwisem) - zbiór stron www zlokalizowanych w domenie chat2expert.com lub chat2expert.pl należących do spółki 2BITS

  Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz pliki udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy i które może również wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

  Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, która wykorzystuje Serwis do umieszczania i udostępniania plików i/lub ich pobierania lub do zamieszczania Pytań/Odpowiedzi (z Materiałami lub bez) a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

  Użytkownik Zarejestrowan - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu nowe Chaty i uczestniczyć w nich w charakterze Moderatora lub Experta.

  Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

 3. Rejestracja w Serwisie
  1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne. Świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarte z chwilą rejestracji, na czas nieoznaczony.
  2. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
   2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są prawdziwe,
   3. wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Usługodawcę na użytek własny, celów statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1996 r. (Dz. U. Nr 133 z 1997r),
    • dane mogą zostać udostępnione także organom władzy publicznej, upoważnionej do dostępu do danych, na podstawie właściwych przepisów
   4. wyraża zgodę na gromadzenie udostępnienie swoich danych osobowych na potrzeby marketingu usług własnych podmiotom powiązanym z Administratorem,
   5. wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora swoich danych osobowych - podmiotom trzecim, na potrzeby działań marketingowych usług świadczonych przez te podmioty lub produktów przez nie oferowanych,
   6. zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu,
   7. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora następujących informacji:
    • informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. poz.144 Nr 1204),
    • informacji systemowych tj. informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
   8. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób - nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 4. Obowiązki Użytkownika
  1. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z prawem oraz dobrymi obyczajami.
   W szczególności zabronione jest umieszczanie treści i zdjęć o charakterze:
   • erotycznym czy pornograficznym,
   • naruszających przepisy prawa,
   • obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
   • naruszających dobra osobiste osób trzecich.
  2. Zabronione jest również rozsyłanie spamu, niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez pisemnej zgody Administratora.
  3. W przypadku umieszczenia na Koncie treści wskazanych w art. IV ust. 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści oraz do zablokowania lub skasowania Konta Użytkownika, który je zamieścił na Portalu lub upublicznił w ramach Moderacji. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do:
   1. Powstrzymania się od działań mogących utrudniać lub zakłócić funkcjonowanie Portalu, w szczególności działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania lub skasowania Konta oraz do podjęcia stosownych czynności, w tym czynności zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody,
   2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych podmiotów,
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
  5. Użytkownik będący Moderatorem lub Expertem w ramach danego Chatu odpowiada za Moderację Chatu tj. publikowanie Pytań innych Uczestników Chatu. Moderator lub Expert w ramach Moderacji nie może publikować Pytań innych Użytkowników niezgodnych z zasadami określonymi powyżej.
 5. Obowiązki Administratora Serwisu
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika bądź osoby upoważnionej przez użytkownika do działania w jego imieniu.
  2. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  3. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. t.j. Nr 101, poz 926, z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Dane zawarte w serwisie podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 6. Usługi
  1. Usługi elektroniczne w ramach Portalu polegają na umożliwieniu użytkownikom Portalu tworzenie Chatów oraz publicznego udostępnienia swoich opinii, komentarzy, materiałów (w tym zdjęć), Pytań lub Odpowiedzi w ramach prowadzonych w Portalu Chatów, utworzonych przez zarejestrowanych użytkowników Portalu, jak również w ramach Profilu użytkownika. Usługi dostępne dla zarejestrowanych użytkowników obejmują ponadto możliwość edycji i kasowania Postów opublikowanych z poziomu Experta oraz utworzenie stałego oznaczenia każdego Postu zamieszczonego w Portalu, a także inicjowanie nowych dyskusji przez co należy rozumieć zamieszczanie w Portalu nowych Chatów.
  2. Pełen zakres podstawowych usług Portalu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Konta Portalu, co nie dotyczy usług dodatkowych, odpłatnych oddzielnie, które mogą zostać udostępnione po wniesieniu stosownych opłat.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Administratora, jak i bez winy Administratora, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.
  4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub działań Administratora, w tym usunięcia Postu lub zablokowania użytkownika, jak i zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres e-mailowy kontakt@chat2expert.com.
   1. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
   2. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.
  5. Administrator ponosi odpowiedzialność z następującymi ograniczeniami:
   1. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
   2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom
   3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych użytkowników.
   4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z usług w ramach Portalu, wynikającą z dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.
   5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste.
   6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność – na przewidzianych przez prawo zasadach – za naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią Postów oraz materiałami zamieszczonymi w Postach.
   7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać indywidualnego oznaczenia i hasła uprawniającego do korzystania z Portalu i Profilu osobom trzecim. Korzystający ponosi odpowiedzialność za działania innych osób wykonywane z wykorzystaniem jego indywidualnego oznaczenia i hasła,
   8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
   9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z działaniem lub brakiem należytego działania Portalu CHAT2EXPERT.
   10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności wynikających z podania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych lub korzystania lub używania Portalu CHAT2EXPERT w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 7. Postanowienia pozostałe
  1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin, przez likwidację swojego konta. Likwidacja konta nie uprawnia Użytkownika do żądania usunięcia dokonanych wpisów na Portalu
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  3. Regulamin obowiązuje od chwili publicznego udostępnienia w Portalu.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi uczestników Portalu poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany na 14 dni przed wejściem w życie.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.