POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem portalu chat2expert.com (zwanego dalej: „Portalem”).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”) oraz właścicielem Portalu jest 2BITS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligockiej 103, której nadano numery NIP: 6342660412 oraz REGON: 240792140, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000293324 , zwaną dalej „Spółka”. Dane osobowe zbierane przez Spółkę za pośrednictwem Portalu są przetwarzane zgodnie z RODO.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  1. Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  2. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  3. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  4. Podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (w tym profilowania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby na przetwarzaniu w określonym celu) do czasu wycofania zgody na takie działania;
  5. Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
 2. Obok podstaw przetwarzania danych osobowych wynikających bezpośrednio z art. 6 RODO Spółka przetwarza dane w związku z odrębnymi przepisami prawa, w szczególności przepisami:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. ustawy o prawach konsumenta;
  3. ustawy Kodeks cywilny.
 3. Podczas korzystania ze strony Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Przekazanie danych osobowych do Spółki jest dobrowolne, w związku z świadczeniem usług nieodpłatnych za pośrednictwem strony Portalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta.

Rodzaje danych osobowych

 1. Spółka przetwarza informacje dotyczące danych osobowych:
  1. użytkownika Portalu;
  2. firmy w imieniu, której użytkownik występuje.
 2. Zakres danych w przypadku użytkownika Portalu (ust. 1 lit. a), będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, obejmuje również osoby fizyczne reprezentujące te podmioty.

Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom i okres ich przechowywania

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione również podmiotom, z którymi Spółka podjęła współpracę.
 2. W takiej sytuacji udostępnienie danych będzie ściśle związane z realizacją umowy zawartej przez Spółkę z takim podmiotem, a przetwarzanie tych danych po stronie tego podmiotu będzie ograniczone wyłącznie do zakresu wynikającego z umowy.
 3. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Spółki, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (usługi informatyczne) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy- usługi bankowe i rozliczeniowe).
 4. Podmiotami, o których mowa w ust.2, mogą być dostawcy świadczące usługi w zakresie:
  1. działalności pocztowej lub kurierskiej;
  2. bankowości, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  3. wsparcia prowadzonej przez Spółkę działalności, w szczególności utrzymania systemów informatycznych;
 5. Spółka może przekazać dane osobowe również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (m. in. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
 6. Dane osobowe przechowywane są:
  1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. Spółka może podejmować decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że Administrator podejmuje decyzje o doborze wyświetlanych użytkownikowi reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora.
 2. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Lokalizacja danych osobowych

Spółka nie przewiduje przekazywania danych osobowych użytkowników Portalu do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownicy Portalu mają prawo realizować następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 1. prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych (art.13 i 14 RODO)
 2. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 5. prawo cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 57 RODO);
  oraz w uzasadnionych przypadkach:
 7. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” - art. 17 RODO);
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 9. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 10. prawo do niepodlegania decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (art.22 RODO).

Pliki cookies, adres IP

 1. Portal używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (strony o adresie chat2expert.com) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies:
  1. Cookies „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i in.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Portalu.
 6. Użytkownik może zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835);
  2. przeglądarka Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647);
  3. przeglądarka Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);
  4. przeglądarka Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy);
  5. przeglądarka Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);
  6. przeglądarka Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).
 7. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, wynikających z natury plików cookies.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Portal i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Spółką partnerów (Google Ireland Limited siedzibą w Irlandii, Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników Portalu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 10. Spółka może gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Portal przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Co do zasady adres IP jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Spółkę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notuje się najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Portalu.
 11. Portal zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Zarządzanie hasłami

 1. Spółka zapewnia użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta klienta. Spółka stosuje certyfikat SSL wystawiony przez wiodącą światową firmę w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. Jeżeli użytkownik posiadający konto klienta utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Spółka umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Portalu. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta klienta.
 3. Spółka nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. W takim przypadku Spółka poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni w formie elektronicznej.
 2. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres administratora danych osobowych: kontakt@chat2expet.com.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.